Contatc Us

Để đăng ký sản phẩm in hoặc với những câu hỏi chung, gọi số 1-800-909-Trib (8742) hoặc bấm vào đây. Pittsburgh Trib Nếu giao hàng của bạn là bị mất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi AT-1-800-909-Trib (8742) hoặc thông qua trang web của chúng tôi bằng 09:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy và Chủ Nhật 10:00 cho một bản sao thay thế. Ở một số vùng bên ngoài của Allegheny County, các giấy tờ thay thế không có sẵn, nhưng tài khoản của bạn sẽ được ghi.

• lưu hành
800-909-8742 • Phân loại quảng cáo
888-544-1212
• quảng cáo bán lẻ
724-779-6959 • Hình ảnh in lại
412-320-7862

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s